ch.supkul construction co.,Ltd.

เกี่ยวกับเรา

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ช.ทรัพย์กุล ก่อสร้าง จำกัด  ประกอบธุรกิจในการบริการงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร, งานก่อสร้าง, และการบริหารงานก่อสร้าง  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547  โดยเริ่มต้นจากสถาปนิกผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ  โดยเน้นบริการด้านการออกแบบและการบริหารงานก่อสร้างเป็นหลัก  จนกระทั่งมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพราะการบริการที่เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง  ทั้งยังเน้นเรื่องการใส่ใจรายละเอียดงานในทุกขั้นตอน  ประกอบกับการมีความรู้ด้านศาสตร์ทางฮวงจุ้ยของสถาปนิก ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเสมอมา จนมีการแนะนำกันอย่างต่อเนื่องจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง 

            เมื่อดำเนินงานมาถึงจุดหนึ่ง  จึงได้มีการขยายงานด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้น  และได้โอกาสร่วมมือกับวิศวกรที่มีความชำนาญในหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรโครงสร้าง , วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร  จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท  ประกอบกับได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งที่มีอยู่เดิมและลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่อง  ทำให้สามารถขยายงานด้านการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  มีผลงานทั้งอาคารสำนักงาน, อาคารโรงงาน , อาคารพักอาศัย ฯลฯ

            บริษัท ช.ทรัพย์กุล ก่อสร้าง จำกัด  ได้ตั้งเป้าหมายในการทำงาน  ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างแท้จริง 

ติดต่อ ออกแบบอาคาร
รับเหมาก่อสร้าง
บริหารโครงการ

เราตั้งเป้าหมายในการทำงาน  ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างแท้จริง